Body

SKF روشی بدیع برای ممانعت از فروش و عرضه کپی های غیرقانونی این محصول به کار گرفته است. این شرکت از طرح هولوگرام در انتهای قوطی استفاده نموده است. این طرح های هولوگرافیک از تقلب و جعل قوطی های رنگ جلوگیری می نماید.

در طرح هولوگرام های درج شده در انتهای قوطی، نام و لوگوی شرکت وجود دارد. درب قوطی آسان باز شو نمی باشد ولی به ابزار جانبی برای باز کردن آن نیاز ندارد. نام برند محصول در پایین هر قوطی نقش بسته است.

اطلاعات لازم در مورد ترکیبات رنگی مورد دلخواه بر روی درب قوطی درج شده است.