FSMicrotext

در این حالت اشکال یا متون در ابعاد بسیار ریز در حد میکرو و نانو در داخل هولوگرام قرار میگیرند که با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیستند و برای مشاهده آنها باید از ذرهبین یا میکروسکوپ استفاده شود.