FSGuilloche

این افکت متشکل از تعداد زیادی خطوط و منحنیهایی می‌باشد که توسط کامپیوتر و با استفاده از فرمولهای خاص ریاضی تولید می‌شوند و پس از تولید هولوگرام، کپی‌برداری و طراحی مجدد آنها بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است که این باعث افزایش ضریب امنیت هولوگرام می‌گردد.

از این نوع طرحها در تولید اوراق بهادار و اسکناس هم استفاده می‌شود.