Hologram-Destructible

این نوع لیبل ها از نظر چاپی همانند لیبلهای ساده و هولوگرام میباشد با این تفاوت که کاغذ مورد استفاده در این نوع از لیبل ها به گونه ای است که قابل برداشته شدن از سطح نمیباشدو در صورت دستکاری خرد شده و از بین میرود.

این نوع لیبلها در مواردی استفاده میشود که نسبت به جابجایی لیبل حساسیت وجود دارد و هولوگرام گنجانده شده در آن نیز باعٍث جلوگیری از جعل آن میشود.