دسته بندی وبلاگ افکتهای امنیتی هولوگرام

انتخاب نوع تکنیک چاپی به ویژگی امنیتی طراحی شده برای سند، نوع مرکب مصرفی آن و جزئیات المان امنیتی بستگی دارد و متناسب با آن هر قسمت چاپ می شود. ...
ادامه مطلب
قسمتی از هولوگرام که دارای این افکت است بدون تغییر رنگ با حالتی شبیه به سطح فلز و دارای درخشش فلزی می باشد.
ادامه مطلب
در اين افكت، قسمتي از هولوگرام به رنگ سفيد ديده ميشود بدون هيچگونه تغيير رنگي در اثر تغيير زاويه ديد.
ادامه مطلب
اين افكت متشكل از تعداد زيادي خطوط و منحنيهايي مي‌باشد كه توسط كامپيوتر و با استفاده از فرمولهاي خاص رياضي توليد مي‌شوند و پس از توليد هولوگرام، كپي‌برداري و طراحي ...
ادامه مطلب
در اين افكت تصاوير مخفي طوري داخل هولوگرام قرار مي‌گيرند كه با جابجا كردن محل تابش ليزر روي هولوگرام، در بازتابش ليزر، يك تصوير بصورت انيميشن ديده مي‌شود. به عنوان ...
ادامه مطلب
در اين افكت متون يا اشكال به گونهاي در داخل هولوگرام قرار ميگيرند كه در حالت عادي غير قابل رؤيت هستند و براي مشاهده آنها بايد نور ليزر به هولوگرام ...
ادامه مطلب
در اين افكت مي‌توان تعدادي شكل يا تصوير را طوري در كنار هم قرار داد كه با تغيير زاويه ديد حالتي شبيه به حركت يا انيميشن ديده شود.
ادامه مطلب