در این نوع هولوگرام با استفاده از المان سفید شونده که در کلیشه اصلی هولوگرام امکان تشکیل آن وجود دارد شما میتوانید قسمتی از هولوگرام را جهت چاپ بارکد میله ای یا دو بعدی داشته باشید که امکان خواندن بارکد را از روی سطح هولوگرام به وسیله دستگاههای اسکنر بار کد مهیا میکند بدون آنکه بازتابش نور سطح هولوگرام خللی را در آن ایجاد کند. این هولوگرام به کسانی که نیاز به کنترل و ثبت و یا پیگیری محصول خود توسط مشتریان و همزمان اطمینان از ضذ جعل بودن بر چسب خود را دارند استفاده میشود.
Barcode