صفحه نمایشهای ویدئوی هولوگرام متحرک

صفحه نمایشهای ویدئوی هولوگرامى سه بعدی ،سالهاست که پای ثابت فیلم های علمی تخیلی از جنگ ستارگان گرفته تا آواتار هستند.با این حال واقعیتهای مهندسی ساختن چنین صحنه هایی باانچه در فانتزی صحنه های فیلمهای علمی تخیلی وجودداشته وعموما مخالف قوانین فیزیکی موجود در طبیعت هستندمغایرت دارد.باید توجه داشت مهندسین باید صفحه نمایشی باساختار کوچکتراز طول موج نور(حدود 500نانومتر برای رنگ سبز)تولید کنند تا بتواند شکست نور را نمایش داده وساختارها را در زمان معین تغییر دهد.
بدلیل ایجاد فضای تخیلی در محوطه نسبتا وسیع،محاسبه دقیق برخورد اشیائ به یکدیگر،وپهنای باند برای فرستادن این الگوها به صفحه نمایش این کار کمی پیچیده به نظر میرسد.اگرچه تیم تحقیقاتی به پیشرفتهای چشمگیری در چند دهه دست یافته اما هنوز چشم انداز حقیقی صفحه نمایش هولوگرامى در هاله ای از ابهام میباشد.مسئله اصلی ساخت یک صفحه نمایش سه بعدی حقیقی پویابر اساس فن اوری هولوگرام میباشد که کاملا عملی وازلحاط تجاری مقرون به صرفه باشد.
برخی از این تحقیقات در مورد صفحه نمایش هولوگرامى توسط تیم تحقیقاتی موسسه فن اوری ماساچوست انجام شده است.در اوایل دهه 1990 دوصفحه نمایش بر مبنای شکست نورحاصل ازامواج صوتی در یک ماده نورانی تولید شد.
گروههای دیگربا استفاده از مواد پلیمری موفق به تولید مواد هولوگرامى باقابلیت نوشتاری چند بار شده اند.این مواد پلیمری بوسیله یک میدان مغناطیسی بالیزر نوشته شده ودر عرض کمتر از یک ثانیه پاک میشوند.به همین روش یک ماده از جنس کریستال مایع را میتوان در هزارم ثانیه بوسیله نور پاک کرد.

image